รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
 
รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

Objective-C : Category ,Protocol , Delegate (ตอนที่2)

  Protocols

   

  ในบางครั้งการกำหนดข้อตกลงร่วมกันระหว่างสิ่งต่างๆเป็นเรื่องจำเป็น ยกตัวอย่างเช่นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ต้องเชื่อมต่อผ่าน usb port เป็นต้น ข้อตกลงระหว่างคลาสต่างๆก็เป็นสิ่งจำเป็น เช่นสมมติว่าเราเขียนคลาสเพื่อแสดงข้อมูลแบบกราฟ แต่ต้องการให้คลาสอื่นเป็นผู้ให้ข้อมูลกับกราฟนี้ได้ ดังนั้นเราจึงต้องตั้งข้อตกลงว่าผู้ให้ข้อมูล จะต้องมีเมธอดมาตรฐานอะไรบ้าง เพื่อให้กราฟสามารถติดต่อขอข้อมูลได้ เช่น จำนวนของแท่งกราฟทั้งหมด , สีของกราฟ , ความสูงของกราฟแต่ละแท่ง เป็นต้น


  โปรโตคอลในภาษา Objective-C ก็คือการกำหนดเมธอดที่ใช้ติดต่อร่วมกันระหว่างคลาส การประกาศ protocol ทำได้ง่ายมากเพียงแค่ใช้ @protocol และตามด้วยชื่อของ protocol หลังจากนั้นก็ประกาศเมธอดเหมือนที่เคยทำใน interface และปิดท้ายด้วย @end เช่นกันเดียว ดังตัวอย่าง

   

  @protocol BarGraphDataSource
  -(int) numberOfBar;
  -(int) valueForBar:(int)bar;
  @end

   

  เมื่อประกาศ protocol แล้ว คลาสที่ต้องการจะร่วมใช้งาน protocol ต้องประกาศว่าคลาสนั้นเข้ากันได้กับโปรโตคอล ( conform protocol ) โดยการเพิ่มด้วยเครื่องหมาย < ตามด้วยชื่อโปรโตคอล และปิดท้ายด้วย >

   

  @interface SimpleData : NSObject <BarGraphDataSource>
   
  @end

   

  ในกรณีที่ต้องการให้คลาสรองรับหลายโปรโตคอลสามารถใช้เครื่องหมาย , คั่นระหว่างชื่อ ได้ดังเช่นตัวอย่าง

   

  @interface SimpleData : NSObject <BarGraphDataSource,OtherProtocol>

   

  หลังจากประกาศว่าคลาสเข้ากันกับโปรโตคอลแล้วก็ต้องเขียน implementation เมธอดของโปรโตคอลนั้นด้วย

   

  เราจะพบเห็นการประกาศโปรโตคอลใน Foundation Framework หลายๆคลาส โดยเฉพาะเมื่อต้องเขียนโปรแกรมด้วย iOS ยกตัวอย่างโปรโตคอลที่ใช้บ่อยๆก็เช่น NSCoding ซึ่งเป็นคลาสที่ใช้ในการแปลงออบเจ็กต์ให้เป็นข้อมูลรูปแบบอื่น (เราจะได้ใช้ NSCoding อย่างละเอียดในบทที่เกี่ยวกับ File และ Archiving) โปรโตคอล NSCoding ได้ประกาศไว้ใน NSObject.h ถ้าหากเปิดดูจะเห็นการประกาศโปรโตคอล NSCoding ดังนี้

   

  @protocol NSCoder
  - (id)initWithCoder:(NSCoder *)decoder;
  - (void)encodeWithCoder:(NSCoder *)encoder;
  @end

   

  สิ่งที่โปรโตคอลได้กำหนดคือเมธอด initWithCoder: และ encodeWithCoder: หมายความว่าหากเราจะประกาศคลาสที่เข้ากันได้หรือรองรับโปรโตคอลนี้ คลาสที่เราประกาศนั้นจำเป็นต้องเขียน implementation ของทั้งสองเมธอด (หากไม่เขียนก็สามารถคอมไพล์ผ่านได้ แต่ XCode จะแจ้ง warning เตือน)

   

  Optional method

  การเขียนโปรโตคอลอนุญาติให้มีเมธอดที่ไม่จำเป็นต้องเขียน implementation และเรียกเมธอดนั้นว่าเป็น optional method การจะประกาศเมธอดนั้นว่าเป็น optional ทำได้อย่างง่ายเพียงแค่ประกาศ @optional และตามด้วยเมธอดที่ต้องการดังเช่นตัวอย่าง

   

  @protocol BarGraphDataSource
  -(int) numberOfBar;
  -(int) valueForBar:(int)bar;
  @optional
  -(int) colorForBar:(int)bar;
  -(int) barWidth:(int)bar;
  @end

   

   หากไม่เขียน implementation เมธอดที่โปรโตคอลกำหนดว่าต้องเขียน ถึงแม้จะคอมไพล์ผ่าน แต่เมื่อให้โปรแกรมทำงานก็มักจะเกิดข้อผิดพลาด เพราะโพโตคอลได้ประกาศชัดเจนไว้แล้วว่าจำเป็นต้องใช้

   

  เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับโปรโตคอลเราจะเขียนโปรแแกรมอย่างง่ายกันสัก โปรแกรม โปรแกรมที่เราจะเขียนต่อไปนี้ประกอบไปด้วยคลาสที่ทำหน้าที่แสดงกราฟแท่งใน แนวนอน และคลาสที่เป็นผู้ให้ข้อมูลกับกราฟ (data source) เราจะเขียนคลาสที่เป็น data source ขึ้นมาสองคลาส โดยคลาสแรกให้สมมติว่าการอ่านข้อมูลจากไฟล์ ส่วนคลาสที่สองสมมติว่าอ่านข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต

   

  หลังจากสร้างโปรเจคใหม่แล้วให้ สร้างไฟล์ใหม่โดยเลือกให้เป็น Objective-C Protocol ดังรูป พร้อมกับตั้งชื่อโปรโตคอลว่า BarGraphDataSource

   

  ch10_pro

   

  เสร็จแล้วจะได้ไฟล์ BarGraphDataSource.h เพื่อใช้สำหรับการประกาศโปรโตคอล จากนั้นก็ให้เขียนโค้ดส่วนของ protocol โดยเพิ่มเมธอดดังนี้

   

  Program 10.3

  BarGraphDataSource.h

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  
  #import <Foundation/Foundation.h>
   
  @protocol BarGraphDataSource <NSObject>
   
  -(int) numberOfBar;
  -(int) valueForBar:(int)bar;
   
  @end

   

  จากนั้นให้สร้างคลาสใหม่โดยตั้งชื่อ BarGraph และเขียนประกาศสมาชิกและเมธอดของคลาส ดังนี้

   

  BarGraph.h

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  
  #import <Foundation/Foundation.h>
  #import "BarGraphDataSource.h"
   
  @interface BarGraph : NSObject
  {
      id <BarGraphDataSource> _dataSource;
  }
  @property (assign) id<BarGraphDataSource> dataSource;
  -(void) drawGraph;
   
  @end

   

  สิ่งที่ไม่คุ้นตาสำหรับการประกาศสมาชิกของคลาส BarGraph ก็คือ

   

  id <BarGraphDataSource> _dataSource;

   

  บรรทัดนี้หมายความว่าเราประกาศตัวแปรชื่อ _dataSource ให้เป็นแบบ id ที่ใช้แทนออบเจ็กต์ใดๆก็ได้แต่เราได้กำหนดคุณสมบัติของออบเจ็กต์นี้เพิ่มว่า ต้องสามารถรับรอง BarGraphDataSource ได้ หรือพูดอีกอย่างได้ว่า _dataSource ต้องมีเมธอดที่โปรโตคอล BarGraphDataSource กำหนดไว้นั่นเอง

   

  BarGraph.m

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  
  #import "BarGraph.h"
   
  @implementation BarGraph
  @synthesize dataSource = _dataSource;
   
  -(void)drawGraph
  {
      if ([_dataSource conformsToProtocol:@protocol(BarGraphDataSource)])
      {
          for ( int row = 0 ; row < [_dataSource numberOfBar] ; row ++ )
          {
              NSMutableString* bar = [NSMutableString string];
              for ( int v = 0 ; v < [_dataSource valueForBar:row] ; v++ )
              {
                  [bar appendString:@"X"];
              }
              NSLog(@"%d |%@",row , bar);
          }
      }
   
  }
  @end

   

  เมธอด drawGrap มีจุดประสงค์เพื่อใช้สำหรับการวาดกราฟแท่งแนวนอนอย่างง่าย  เมธอด conformsToProtocol: ในบรรทัดที่ 8 ใช้ตรวจสอบว่า _dataSource นั้นรองรับโปรโตคอลที่กำหนดไว้หรือไม่หลังจากตรวจสอบเสร็จเรียบร้อย ต่อไปก็เป็นโค้ด loop สำหรับของการแสดงผล จำนวนของกราฟแท่งจะเป็นไปตามค่าที่ได้จากการจากการส่งแมสเซจ numberOfBar ไปยัง _dataSource และส่ง valueForBar เพื่อขอขนาดความยาวของแต่ละกราฟ ต่อไปเราจะเขียนคลาสเพื่อใช้เป็น data source โดยให้ชื่อคลาสว่า FileData

   

  FileData.h

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  
  #import <Foundation/Foundation.h>
  #import "BarGraphDataSource.h"
   
  @interface FileData : NSObject <BarGraphDataSource>
  {
      NSArray* _barList;
  }
  @end

   

  เพื่อประกาศว่าคลาสนี้รองรับโปรโตคอล BarGraphDataSource ก็ต้องเขียน <BarGraphDataSource> ต่อท้าย เมื่อประกาศว่ารองรับแล้วสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือเขียน implementation เมธอดที่โปรโตคอลกำหนด รวมถึงเมธอดของตัวคลาสเอง

   

  FileData.m

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  
  #import "FileData.h"
   
  @implementation FileData
  -(id) init
  {
      self = [super init];
      if( self != nil)
      {
          _barList = [[NSArray alloc] initWithObjects:[NSNumber numberWithInt:6],
                      [NSNumber numberWithInt:4],
                      [NSNumber numberWithInt:8],
                      [NSNumber numberWithInt:7],nil];
      }
      return self;
  }
   
  -(void) dealloc
  {
      [_barList dealloc];
      [super dealloc];
  }
   
  -(int) numberOfBar
  {
      return (int)[_barList count];
  }
  -(int) valueForBar:(int)bar
  {
      if( bar >= [_barList count] )
          return 0;
   
      NSNumber* value = [_barList objectAtIndex:bar];
      return [value intValue];
  }
  @end

   

  เราได้เขียนเมธอดของคลาส และเขียนเมธอดที่โปรโตคอลกำหนดนั่นคือ numberOfBar และ ValueForBar: การเขียนเมธอดทั้งสองนี้โปรโตคอลไม่ได้กำหนดว่าจะทำงานอย่างไร เพียงแต่กำหนดพารามิเตอร์ และค่าที่ต้องส่งกลับมาเท่านั้น ดังนั้นแล้วเราจึงมีอิสระในการเขียนตามใจชอบ ในโค้ดตัวอย่าง คลาส FileData ได้เก็บข้อมูลของกราฟไว้ในอาเรย์ เราจึงส่งจำนวนกราฟตามจำนวนสมาชิกของอาเรย์ และขนาดของความยาวของกราฟตามค่าที่ถูกเก็บไว้ในอาเรย์ เมื่อเขียนคลาสนี้เสร็จแล้วเราจะประกาศคลาสเพื่อใช้เป็น data source เพิ่มอีกหนึ่งคลาสนั่นคือ NetData

   

  NetData.h

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  
  #import <Foundation/Foundation.h>
  #import "BarGraphDataSource.h"
   
  @interface NetData : NSObject <BarGraphDataSource>
  {
      NSMutableArray* _dataList;
  }
  -(void) addNewData:(int) value;
  @end

   

  NetData.m

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  
  #import "NetData.h"
   
  @implementation NetData
  -(id) init
  {
      self = [super init];
      if( self != nil)
      {
          _dataList = [[NSMutableArray alloc] init];
      }
      return self;
  }
  -(void) addNewData:(int) value
  {
      [_dataList addObject:[NSNumber numberWithInt:value]];
  }
   
  -(void) dealloc
  {
      [_dataList dealloc];
      [super dealloc];
  }
   
  -(int) numberOfBar
  {
      return (int)[_dataList count];
  }
  -(int) valueForBar:(int)bar
  {
      if( bar >= [_dataList count] )
          return 0;
   
      NSNumber* value = [_dataList objectAtIndex:bar];
      return [value intValue];
  }
   
  @end

   

  คลาส NetData ก็ต้องเขียนเมธอดที่โปรโตคอลกำหนดเช่นเดียวกันกับคลาส FileData การทำงานต่างๆของคลาสนี้ก็คลายกันยกเว้นส่วนที่ใช้กำหนดค่ากราฟในอาเรย์ โดยจะทำผ่านเมธอด loadInternetData: ที่สมมติว่าโหลดข้อมูลจากอินเทอเน็ต ลำดับต่อไปเราจะเขียนโปรแกรมขึ้นมาทดสอบ

   

  main.m

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  
  #import <Foundation/Foundation.h>
  #import "BarGraph.h"
  #import "FileData.h"
  #import "NetData.h"
   
  int main(int argc, const char * argv[])
  {
   
      @autoreleasepool {
   
          BarGraph* barGraph = [[BarGraph alloc] init];
          FileData* fileDataSource = [[FileData alloc] init];
          NetData* netDataSource = [[NetData alloc] init];
   
          [netDataSource addNewData:2];
          [netDataSource addNewData:5];
          [netDataSource addNewData:10];
   
          NSLog(@"----- File data -----");
          barGraph.dataSource = fileDataSource;
          [barGraph drawGraph];
   
          NSLog(@"--- Internet data ---");
          barGraph.dataSource = netDataSource;
          [barGraph drawGraph];
   
          [fileDataSource release];
          [netDataSource release];
          [barGraph release];
   
      }
      return 0;
  }

   

  โปรแกรมเริ่มด้วยการประกาศออบเจ็กต์ของคลาสที่ได้เขียนไปทั้งสามคลาส ต่อมาก็เพิ่มข้อมูลให้กับอ๊อบเจ็ก netDataSource โดยการเรียก loadInternetData: เมื่อมีข้อมูลพร้อมแล้วต่อไปต่อไปคือกำหนด data source ให้กับกราฟ

   

          barGraph.dataSource = fileDataSource;
          [barGraph drawGraph];

   

  โค้ดในบรรทัด 21 ได้กำหนดให้ fileDataSource เป็น data source ของ barGraph และเรียกเมธอด drawGraph เพื่อให้วาดกราฟ เมื่อวาดเสร็จเราก็ได้เปลี่ยน data source ใหม่ให้เป็น netDataSource และสั่งให้วาดกราฟเช่นเดิม

   

          barGraph.dataSource = netDataSource;
          [barGraph drawGraph];

   

  ผลลัพธ์ของโปรแกรมก็จะได้ดังนี้

  Program 10.3 Output
  —– File data —–
  0 |XXXXXX
  1 |XXXX
  2 |XXXXXXXX
  3 |XXXXXXX
  — Internet data —
  0 |XX

  1 |XXXXX
  2 |XXXXXXXXXX

   

  จากโปรแกรมที่ได้เขียนไปจะเห็นว่าคลาส Bargraph มีความยืดหยุ่นสูงมาก เพราะสามารถเปลี่ยนใช้ data source ที่เป็นคลาสใดๆก็ได้ เพียงแค่คลาสนั้นต้องรองรับโปรโตคอลที่กำหนด ถ้าศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iOS และ Cocoa จะพบเห็นรูปแบบการใช้ data source นี้อยู่บ่อยๆในคลาสที่ใช้ในการแสดงผล (GUI) เช่น การแสดงผลด้วยตารางเป็นต้น ถ้าพิจารณากันดีๆ จะพบว่าการใช้ protocol ช่วยให้การออกแบบคลาสมีความยืดหยุ่นและเพิ่มประสิทธิภาพการนำโค้ดกลับมาใช้ ใหม่ได้อย่างดี เช่น หากจะเพิ่มคลาสแสดงกราฟแบบสี ถ้าออกแบบให้กราฟใหม่มี data source ที่ใช้ได้กับ BargrapDataSource เราก็จะใช้คลาสที่เป็น data source เดิมได้ทันที

   

   

บทความที่น่าสนใจ

บทความ ล่าสุด

บทความ ความรู้ด้านไอที, คอมพิวเตอร์ Techonlogy, Gadget, ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กับทาง SoftMelt.com