รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
 
รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

Linux Server (CentOS) : เปลี่ยนคอนฟิก yum ให้มาใช้ repos ในไทย

  หากต้องการใช้ yum ติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม หรือปรับปรุงโปรแกรมเป็นเวอร์ชั่นใหม่ เราต้องใช้ repos ที่อยู่บนอินเตอร์เน็ต

   

  ดีฟอลต์จากการติดตั้ง CentOS 6.2 จะมีคอนฟิก repos ติดตั้งมาด้วย โดยจะชี้ไปยังเว็บไซต์ mirrorlist.centos.org แสดงรายชื่อเว็บไซต์ repos ที่ให้บริการดาวน์โหลดไฟล์ rpm อีกที

   

  แต่ข้อเสียของการใช้คอนฟิก repos แบบดีฟอลต์นี้ ในบางครั้งเราอาจต้องไปดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บไซต์ที่อยู่ต่างประเทศ ทำให้ความเร็วที่ได้ค่อนข้างช้า

   

  ในบทนี้ขอแนะนำวิธีเปลี่ยนคอนฟิก repos ของ yum ให้ชี้มายังเว็บไซต์ในประเทศไทย

   

  ตัวอย่างคอนฟิกไฟล์ CentOS-Base.repo ซึ่งเก็บคอนฟิก repos ชื่อ  base, extras, updates

  [root@cent62-yum ~]# cat /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo
  # CentOS-Base.repo
  #
  # The mirror system uses the connecting IP address of the client and the
  # update status of each mirror to pick mirrors that are updated to and
  # geographically close to the client.  You should use this for CentOS updates
  # unless you are manually picking other mirrors.
  #
  # If the mirrorlist= does not work for you, as a fall back you can try the
  # remarked out baseurl= line instead.
  #
  #
  
  [base]
  name=CentOS-$releasever - Base
  mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=os
  #baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/os/$basearch/
  ...

  จากคอนฟิก repos ชื่อ “base”  จะดึงข้อมูลชื่อเว็บไซต์ที่คอนฟิกไว้ในออปชั่น “mirrorlist” แต่ตอนใช้งานจริงจะต้องแทนค่าตัวแปร

  ใช้คำสั่ง yum-config-manager ตามด้วยชื่อ repos เพื่อแสดงคอนฟิก “base” ผลลัพธ์จะมีการแทนที่ค่าตัวแปรที่ ($) ที่เขียนไว้ในไฟล์คอนฟิก

  [root@cent62-yum ~]# yum-config-manager base
  Loaded plugins: fastestmirror
  ========================= repo: base =========================
  [base]
  bandwidth = 0
  base_persistdir = /var/lib/yum/repos/x86_64/6
  baseurl =
  ...
  mirrorlist = http://mirrorlist.centos.org/?release=6&arch=x86_64&repo=os
  mirrorlist_expire = 86400
  name = CentOS-6 - Base
  ...

  ใช้คำสั่ง curl เพื่อดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ระบุไว้ใน “mirrorlist” จะได้รายชื่อเว็บไซต์ที่ใช้เป็น repos ได้

  [root@cent62-yum ~]# curl 'http://mirrorlist.centos.org/?release=6&arch=x86_64&repo=os'
  
  http://mirrors.psu.ac.th/pub/centos/6.2/os/x86_64/
  
  http://mirror.issp.co.th/centos/6.2/os/x86_64/
  
  http://mirror1.ku.ac.th/centos/6.2/os/x86_64/
  
  http://mirror.yourconnect.com/centos/6.2/os/x86_64/
  
  http://mirrors.btte.net/centos/6.2/os/x86_64/
  
  ...

  ผลลัพธ์ที่ได้จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ

  รันคำสั่ง yum repolist เพื่อดูข้อมูล repos ที่จะใช้ หากรันครั้งแรก จะมีการดึงข้อมูล repos ใหม่จากอินเตอร์เน็ต หากเป็นการรันครั้งต่อๆ ไป จะใช้ข้อมูลที่เก็บไว้ในเครื่องแทน (cache)

  [root@cent62-yum ~]# yum repolist
  Loaded plugins: fastestmirror, security
  Determining fastest mirrors
   * base: mirrors.btte.net
   * extras: mirrors.btte.net
   * updates: mirrors.btte.net
  base                                                     | 3.7 kB     00:00
  base/primary_db                                          | 4.5 MB     00:23
  extras                                                   | 3.5 kB     00:00
  extras/primary_db                                        | 6.3 kB     00:00
  updates                                                  | 3.5 kB     00:00
  updates/primary_db                                       | 3.0 MB     00:10
  repo id                        repo name                                  status
  base                           CentOS-6 - Base                            6,294
  extras                         CentOS-6 - Extras                              4
  updates                        CentOS-6 - Updates                           832
  repolist: 7,130

  ปัญหาหากใช้คอนฟิกดีฟอลต์แบบนี้อย่างที่กล่าวไว้ตอนแรก เราไม่สามารถควบคุมได้ว่าจะได้ใช้ repos จากเว็บไซต์ไหน เช่นจากตัวอย่างที่รัน เป็นเว็บไซต์จากประเทศจีน

   

  เปลี่ยนมาใช้ repos ในไทย

  เพื่อความเร็วในการดาวน์โหลดไฟล์ แนะนำให้ใช้ repos จากเว็บไซต์ในเมืองไทย ดูง่ายๆ ชื่อโดเมนของเว็บไซต์ลงท้ายด้วย .th จากผลลัพธ์ของคำสั่ง curl จะมี

    - http://mirrors.psu.ac.th/pub/centos/6.2/os/x86_64/

    - http://mirror.issp.co.th/centos/6.2/os/x86_64/

    - http://mirror1.ku.ac.th/centos/6.2/os/x86_64/

   

  การเปลี่ยนคอนฟิก repos ให้มาใช้เว็บไซต์ที่ต้องการ ทำได้โดยแก้ไขไฟล์ repo ปิดคอนฟิก mirrorlist  แล้วตั้งค่าเว็บไซต์ในคอนฟิก baseurl

   

  เช่นต้องการเปลี่ยน repos ชื่อ base, extras, updates ให้ชี้ไปยัง mirrors.psu.ac.th ทำได้โดยแก้ไขไฟล์ CentOS-Base.repo

  สังเกตการแก้ไขคอนฟิก baseurl ในแต่ละ repos จะไม่เหมือนกัน และจะใช้ชื่อตัวแปร ($) แทนการระบุชื่อเวอร์ชั่น  ห้ามระุบุเป็น 6.2 เพราะเมื่อเวอร์ชั่นใหม่ออกมาแล้ว จะทำให้ไฟล์คอนฟิก repos นี้ใช้งานไม่ได้

  [root@cent62-yum ~]# cat /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo
  ...
  [base]
  name=CentOS-$releasever - Base
  #mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=os
  baseurl=http://mirrors.psu.ac.th/pub/centos/$releasever/os/$basearch/

  gpgcheck=1
  gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-6
  enabled = 1

  #released updates
  [updates]
  name=CentOS-$releasever - Updates
  #mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=updates
  baseurl=http://mirrors.psu.ac.th/pub/centos/$releasever/updates/$basearch/

  gpgcheck=1
  gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-6
  enabled = 1

  #additional packages that may be useful
  [extras] name=CentOS-$releasever - Extras
  #mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=extras
  baseurl=http://mirrors.psu.ac.th/pub/centos/$releasever/extras/$basearch/

  gpgcheck=1
  gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-6
  enabled = 1
  
  

  ใช้คำสั่ง yum repolist โดยเพิ่มออปชั่น ‘-v’ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละ repos

  [root@cent62-yum ~]# yum -v repolist
  Loading "fastestmirror" plugin
  Loading "security" plugin
  Config time: 0.044
  Yum Version: 3.2.29
  Loading mirror speeds from cached hostfile
  Setting up Package Sacks
  pkgsack time: 0.073
  Repo-id      : base
  Repo-name    : CentOS-6 - Base
  Repo-revision: 1324003045
  Repo-updated : Fri Dec 16 09:38:07 2011
  Repo-pkgs    : 6,294
  Repo-size    : 5.1 G
  Repo-baseurl : http://mirrors.psu.ac.th/pub/centos/6/os/x86_64/
  Repo-expire  : 21,600 second(s) (last: Mon May  7 13:16:01 2012)
  
  Repo-id      : extras
  Repo-name    : CentOS-6 - Extras
  Repo-revision: 1327502687
  Repo-updated : Wed Jan 25 21:44:47 2012
  Repo-pkgs    : 4
  Repo-size    : 3.0 M
  Repo-baseurl : http://mirrors.psu.ac.th/pub/centos/6/extras/x86_64/
  Repo-expire  : 21,600 second(s) (last: Mon May  7 13:16:02 2012)
  
  Repo-id      : updates
  Repo-name    : CentOS-6 - Updates
  Repo-revision: 1336165833
  Repo-updated : Sat May  5 04:31:48 2012
  Repo-pkgs    : 832
  Repo-size    : 1.7 G
  Repo-baseurl : http://mirrors.psu.ac.th/pub/centos/6/updates/x86_64/
  Repo-expire  : 21,600 second(s) (last: Mon May  7 13:16:02 2012)
  
  repolist: 7,130

  หลังจากเปลี่ยนแล้ว ตอนนี้ yum จะดาวน์โหลดไฟล์จาก repos ตามเว็บไซต์ที่เราระบุใน baseurl แทน

   

บทความที่น่าสนใจ

บทความ ล่าสุด

บทความ ความรู้ด้านไอที, คอมพิวเตอร์ Techonlogy, Gadget, ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กับทาง SoftMelt.com