รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
 
รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

Linux Server (CentOS) : ติดตั้งโมดูล PHP เพิ่มเติม

    จากการ ติดตั้งโปรแกรมภาษาเว็บ PHP บน Apache เว็บเซิร์ฟเวอร์ Apache และ PHP เครื่องนี้ สามารถเขียนเว็บเพจโดยใช้ภาษา PHP ได้แล้ว  แต่สามารถเรียกใช้ฟังก์ชั่นแค่พื้นฐานเท่านั้น  ถ้าต้องการใช้ฟังก์ชั่นอื่นๆ ด้วย เช่น เชื่อมต่อเข้ากับ MySQL เราจำเป็นต้องติดตั้งโมดูล PHP เพิ่มเติม

   

  ในบทความนี้จะอธิบายวิธีการตรวจสอบและติดตั้งโมดูลเพิ่มเติมจากไฟล์ rpm ที่อยู่ในแผ่นดีวีดี CentOS 6.2  โดยจะเป็นการติดตั้งโมดูล MySQL เพื่อให้สามารถเขียน PHP เชื่อมเข้ากับฐานข้อมูล MySQL ได้

    

  ตัวอย่าง error เมื่อเรียกใช้ฟังก์ชั่นของโมดูลที่ไม่มีหรือยังไม่ได้ติดตั้ง

  [root@cent6 ~]# cat test-mysql.php
  <?php
  mysql_connect('localhost', 'mysql_user', 'mysql_password');
  ?>

  ทดลองรันไฟล์นี้ด้วย php

  [root@cent6 ~]# php test-mysql.php
  PHP Fatal error:  Call to undefined function mysql_connect() in /var/www/html/test-mysql.php on line 2
  
  
  

  วิธีการตรวจสอบว่า การเขียนโปรแกรมภาษา PHP บนเว็บเซิร์ฟเวอร์นี้ สามารถเรียกใช้โมดูล PHP อะไรได้บ้าง ทำได้โดยใช้ฟังก์ชั่น phpinfo() แล้วเปิดผ่านหน้าเว็บเพจ หรือรันคำสั่ง php ตามด้วยออปชั่น “-m”

  [root@cent6 html]# php -m
  [PHP Modules]
  bz2
  calendar
  Core
  ctype
  curl
  date
  ereg
  exif
  fileinfo
  filter
  ftp
  gettext
  gmp
  hash
  iconv
  json
  libxml
  openssl
  pcntl
  pcre
  Phar
  readline
  Reflection
  session
  shmop
  SimpleXML
  sockets
  SPL
  standard
  tokenizer
  xml
  zip
  zlib
  [Zend Modules]

   

  หากต้องการเรียกใช้โมดูลมากกว่านี้ จำเป็นต้องติดตั้งเพิ่มเติม  วิธีหนึ่งคือติดตั้งจากไฟล์ rpm ในแผ่นดีวีดี CentOS 6.2

  ไฟล์ rpm ใน CentOS 6.2 ที่เกี่ยวข้องกับ PHP ไม่ว่าจะเป็นส่วนโปรแกรมหลัก หรือโมดูลเพิ่มเติม จะขึ้นต้นชื่อไฟล์ด้วย php

  [root@cent6 ~]# mount /dev/cdrom /mnt
   mount: block device /dev/sr0 is write-protected, mounting read-only
  [root@cent6 ~]# cd /mnt/Packages/
  [root@cent6 Packages]# ls -l php-*
  -rw-r--r--. 2 500 500 1176604 Nov 15 18:02 php-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64.rpm
  -rw-r--r--. 2 500 500 2276776 Nov 15 18:02 php-cli-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64.rpm
  -rw-r--r--. 2 500 500  534024 Nov 15 18:02 php-common-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64.rpm
  -rw-r--r--. 2 500 500  105780 Nov 15 18:02 php-gd-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64.rpm
  -rw-r--r--. 2 500 500   36360 Nov 15 18:02 php-ldap-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64.rpm
  -rw-r--r--. 2 500 500   80300 Nov 15 18:02 php-mysql-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64.rpm
  -rw-r--r--. 2 500 500   49116 Nov 15 18:02 php-odbc-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64.rpm
  -rw-r--r--. 2 500 500   74148 Nov 15 18:02 php-pdo-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64.rpm
  -rw-r--r--. 2 500 500  402492 Dec  9 03:54 php-pear-1.9.4-4.el6.noarch.rpm
  -rw-r--r--. 2 500 500   95556 Jul  3  2011 php-pecl-apc-3.1.3p1-1.2.el6.1.x86_64.rpm
  -rw-r--r--. 2 500 500   61400 Sep 26  2011 php-pecl-memcache-3.0.5-3.el6.x86_64.rpm
  -rw-r--r--. 2 500 500   69044 Nov 15 18:02 php-pgsql-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64.rpm
  -rw-r--r--. 2 500 500  140600 Nov 15 18:02 php-soap-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64.rpm
  -rw-r--r--. 2 500 500  102132 Nov 15 18:02 php-xml-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64.rpm
  -rw-r--r--. 2 500 500   50964 Nov 15 18:02 php-xmlrpc-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64.rpm
  
  

  ใช้คำสั่ง rpm เพื่อติดตั้ง module เพิ่มเติม สำหรับการติดตั้ง MySQL module

  [root@cent6 Packages]# rpm -i php-mysql-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64.rpm
  error: Failed dependencies:
   php-pdo is needed by php-mysql-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64

  ต้องติดตั้ง php-pdo (PDO module) ก่อน

  [root@cent6 Packages]# rpm -i php-pdo-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64.rpm
  [root@cent6 Packages]# rpm -i php-mysql-5.3.3-3.el6_1.3.x86_64.rpm

  ใช้คำสั่ง php ออปชั่น -m เพื่อตรวจสอบ module ที่ติดตั้งเพิ่มเติม

  [root@cent6 Packages]# php -m
  [PHP Modules]
  bz2
  calendar
  Core
  ctype
  curl
  date
  ereg
  exif
  fileinfo
  filter
  ftp
  gettext
  gmp
  hash
  iconv
  json
  libxml
  mysql
  mysqli
  openssl
  pcntl
  pcre
  PDO
  pdo_mysql
  pdo_sqlite
  Phar
  readline
  Reflection
  session
  shmop
  SimpleXML
  sockets
  SPL
  sqlite3
  standard
  tokenizer
  xml
  zip
  zlib
  Zend Modules]
  
  

  คำอธิบาย

   - PDO, pdo_sqlite, sqlite3 ได้จากการติดตั้งไฟล์ php-pdo

   - mysql, mysqli, pdo_mysql ได้จากการติดตั้งไฟล์ php-mysql

   

  หลังจากการติดตั้ง PHP module เพิ่มเติม การรัน PHP ที่เป็น command line สามารถเรียกใช้โมดูลใหม่นี้ได้เลย แต่ถ้าต้องการเรียกผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์ ต้องรีสตาร์ตเซอร์วิส httpd ก่อน

  ใช้คำสั่ง service เพื่อรีสตาร์ตเซอร์วิส httpd

  [root@cent6 Packages]# service httpd restart
  Stopping httpd:                                            [  OK  ]
  Starting httpd:                                            [  OK  ]

  ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชั่น phpinfo() แสดงผลผ่านหน้าเว็บเพจ เพื่อดูข้อมูลรายละเอียดโมดูล MySQL ที่ติดตั้งใหม่

  [root@cent6 ~]# cat /var/www/html/info.php
   <?php
   phpinfo();
   ?>

  ผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียกผ่านหน้าเว็บ

   

   

บทความที่น่าสนใจ

บทความ ล่าสุด

บทความ ความรู้ด้านไอที, คอมพิวเตอร์ Techonlogy, Gadget, ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กับทาง SoftMelt.com