รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
 
รับทําเว็บไซต์ รับทําseo
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ที่น่าสนใจ

Linux Server (CentOS) : เมล์เซิร์ฟเวอร์ กับการคอนฟิก dovecot

  หลังจากที่ คอนฟิก postfix เบื้องต้น บน CentOS 6 สำหรับไว้รับ/ส่งเมล์แล้ว บทความนี้จะอธิบายการคอนฟิก dovecot สำหรับการดึงอีเมล์จากเมล์เซิร์ฟเวอร์มาอ่าน (POP, IMAP)

   

  คอนฟิก dovecot ต้องสอดคล้องกับการคอนฟิก postfix ด้วย คือเมื่อ postfix ได้รับเมล์ จะจัดเก็บอีเมล์ไว้ใน mailbox ถ้าคอนฟิก postfix ให้เก็บไฟล์เมล์ไว้เป็น Maildir ก็ต้องคอนฟิก dovecot ให้อ่านเมล์จากไฟล์ Maildir ด้ว

   

  ติดตั้ง dovecot บน CentOS 6

  โดยดีฟอลต์หากเลือกติดตั้งแบบ Minimal – base ใน CentOS 6 จะไม่มีการติดตั้ง dovecot มาด้วย จะต้องติดตั้งเพิ่มเติมเอง โดยอาจจะใช้ yum install หรือใช้คำสั่ง rpm ติดตั้งไฟล์จากแผ่นดีวีดีติดตั้ง CentOS 6 ก็ได้

   

  ตัวอย่างติดตั้งจากแผ่นดีวีดี

  [root@cent6 ~]# mount /dev/cdrom /mnt/
  mount: block device /dev/sr0 is write-protected, mounting read-only
  [root@cent6 ~]# cd /mnt/Packages/
  [root@cent6 Packages]# rpm -i dovecot-2.0.9-2.el6_1.1.x86_64.rpm

   

  ไฟล์คอนฟิกหลักของ dovecot คือไฟล์ /etc/dovecot/dovecot.conf แต่ไฟล์หลักนี้จะไปเรียกไฟล์คอนฟิกย่อยๆ ที่มีชื่อไฟล์ลงท้ายด้วย .conf ในไดเร็คทอรี /etc/dovecot/conf.d/ อีกที โดยแยกเป็นไฟล์ในส่วนคอนฟิกต่างๆ

   

  ส่วนคอนฟิกในไฟล์คอนฟิกหลักที่มีการไปเรียกไฟล์คอนฟิกย่อยๆ

  [root@cent6 ~]# vi /etc/dovecot/dovecot.conf
  ...
  !include conf.d/*.conf

  ไม่แนะนำให้แก้ไขไฟล์คอนฟิกหลัก dovecot.conf นี้ ให้ไปแก้ไขไฟล์ในไดเร็คทอรี /etc/dovecot/conf.d/

   

  แก้ไขคอนฟิก mail_location (mailbox)

  เพื่อให้ dovecot สามารถไปดึงไฟล์ mailbox ที่เก็บด้วย postfix อย่างถูกต้อง ต้องแก้ไขคอนฟิก mail_location ของ dovecot ให้สอดคล้องกัน เช่น Maildir ก็ต้องเหมือนกัน เพียงแต่วิธีการใส่ค่าคอนฟิก อาจใช้คำไม่เหมือนกัน

  สามารถทำได้โดย แก้ไขคอนฟิก mail_location ในไฟล์ /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf

  แนะนำให้คอนฟิกเป็นแบบ Maildir

  [root@cent6 ~]# vi /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf
  ...
  #mail_location =
  mail_location = maildir:~/Maildir

  รีสตาร์ตเซอร์วิส dovecot เพื่อให้คอนฟิกใหม่มีผล

  [root@cent6 ~]# service dovecot restart
  Stopping Dovecot Imap:                                     [  OK  ]
  Starting Dovecot Imap:                                     [  OK  ]
  
  

  ใช้คำสั่ง netstat -a เพื่อแสดงชื่อพอร์ตที่เปิด โดยดีฟอลต์คอนฟิกที่ติดตั้ง dovecot จะเปิดพอร์ต pop3, imap, imaps, pop3s เพื่อให้เครื่องอื่นๆ เข้ามาดึงเมล์ไปอ่านได้

  [root@cent6 ~]# netstat -a
  Active Internet connections (servers and established)
  Proto Recv-Q Send-Q Local Address               Foreign Address             State      
  tcp        0      0 *:pop3                      *:*                         LISTEN      
  tcp        0      0 *:imap                      *:*                         LISTEN      
  tcp        0      0 *:imaps                     *:*                         LISTEN      
  tcp        0      0 *:pop3s                     *:*                         LISTEN      
  ...
บทความที่น่าสนใจ

บทความ ล่าสุด

บทความ ความรู้ด้านไอที, คอมพิวเตอร์ Techonlogy, Gadget, ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กับทาง SoftMelt.com